Autel Europe EV-laddareAutel Europe EV-laddareAutel Europe EV-laddare

Integritetspolicy

Sekretessmeddelande

 1. Beskrivning

Vi vill använda informationen nedan för att ge dig "den registrerade" en översikt över vår behandling av dina personuppgifter och dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Det är i allmänhet möjligt att använda vår webbplats utan att ange personuppgifter. Men om du vill använda dig av speciella tjänster som erbjuds av vårt företag via vår webbplats kan det bli nödvändigt att behandla personuppgifter. Om det är nödvändigt att behandla personuppgifter och det inte finns någon laglig grund för sådan behandling kommer vi i allmänhet att inhämta ditt samtycke.

 

Personuppgifter, såsom ditt namn, adress eller e-postadress, behandlas alltid i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och i enlighet med de landsspecifika dataskyddsbestämmelser som gäller för "Autel Europe GmbH". Syftet med detta integritetsmeddelande är att informera dig om omfattningen och syftet med de personuppgifter som vi samlar in, använder och behandlar.

 

Som personuppgiftsansvarig har vi genomfört ett flertal tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett så fullständigt möjligt skydd av de personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Ändå kan internetbaserade dataöverföringar i princip ha säkerhetsluckor så att ett absolut skydd inte kan garanteras. Av denna anledning är du fri att lämna in personuppgifter på alternativa sätt, såsom per telefon eller per post till oss.

 

 1. Uppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvarige, enligt definitionen i GDPR, är:

 

Autel Europe GmbH

Landsberger Straße 408, 81241 München, Tyskland

 

Den personuppgiftsansvariges representant:

 

 1. Dataskyddsansvarig

Du kan nå dataskyddsombudet på följande sätt:

Du kan när som helst kontakta vårt dataskyddsombud direkt om du har några frågor eller förslag angående dataskydd.

 

 1. Definitioner

Detta integritetsmeddelande är baserat på den terminologi som används av den europeiska lagstiftaren och lagstiftaren vid antagandet av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vår integritetspolicy ska vara lätt att läsa och förstå, både för allmänheten och för våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta vill vi i förväg förklara vilken terminologi som används. Vi använder bland annat följande villkor i denna integritetspolicy.

Vi använder bland annat följande villkor i detta sekretessmeddelande:

 1. Personuppgifter

Med personuppgifter avses all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, fysiologiska, den fysiska personens genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

 1. Ämne

En registrerad är varje identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den personuppgiftsansvarige (vårt företag).

 1. Bearbetning

Behandling avser varje operation eller uppsättning operationer som utförs på personuppgifter eller på uppsättningar av personuppgifter, oavsett om det är automatiserat eller inte, såsom insamling, registrering, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, avslöjande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggörande, anpassning eller kombination, begränsning, radering eller förstörelse.

 1. Begränsning av bearbetning

Begränsning av behandling innebär märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa behandlingen av dem i framtiden.

 1. profilering

Profilering betyder alla former av automatiserad behandling av personuppgifter som består av användning av personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, särskilt för att analysera eller förutsäga aspekter som rör den fysiska personens prestationer på jobbet, ekonomisk situation, hälsa, personliga preferenser. , intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller rörelser.

 1. Pseudonymisering

Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att uppgifterna inte längre kan tilldelas en specifik registrerad utan att ytterligare information lämnas, givet att sådan ytterligare information hålls åtskild och föremål för lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att person uppgifter kan inte hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

 1. Databehandlare

Databehandlaren är en fysisk eller juridisk person, myndighet, myndighet eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

 1. Mottagare

Mottagare avser en fysisk eller juridisk person, myndighet, myndighet eller annat organ, till vilken personuppgifterna lämnas ut, oavsett om det är tredje part eller inte. Offentliga myndigheter som kan ta emot personuppgifter inom ramen för en viss undersökning i enlighet med unions- eller medlemsstatslagstiftningen ska dock inte betraktas som mottagare.

 1. Utomstående

Med tredje part avses en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, myndighet eller organ annan än den registrerade, personuppgiftsansvarig, registerföraren och personer som under direkt bemyndigande av den personuppgiftsansvarige eller registerföraren är behöriga att behandla personuppgifter.

 1. Samtycke

Samtycke är varje fritt given, specifik, informerad och entydig indikation på den registrerades önskemål genom vilken han eller hon, genom ett uttalande eller genom en tydlig positiv särbehandling, godkänner behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne.

 

 1. Rättslig grund för behandling

Artikel 6 Punkt 1(a) GDPR fungerar som vårt företags rättsliga grund för behandlingsverksamhet där vi inhämtar samtycke för ett specifikt behandlingsändamål.

Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part i, vilket till exempel är fallet med behandlingar som är nödvändiga för leverans av varor eller tillhandahållande av andra tjänster eller motprestation, behandling baseras på artikel 6 punkt 1(b) GDPR. Detsamma gäller de bearbetningsoperationer som krävs för att utföra åtgärder före avtal, till exempel vid frågor om våra produkter eller tjänster.

Om vårt företag är föremål för en rättslig skyldighet som kräver behandling av personuppgifter, till exempel för fullgörande av skatteförpliktelser, baseras behandlingen på artikel 6 punkt 1(c) GDPR.

I sällsynta fall kan behandling av personuppgifter vara nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen. Detta skulle till exempel vara fallet om någon som besöker vår verksamhet skulle skadas och deras namn, ålder, sjukförsäkringsdata eller annan viktig information måste lämnas ut till en läkare, sjukhus eller annan tredje part. Behandlingen skulle då baseras på artikel 6 punkt 1(d) GDPR.

Slutligen kan bearbetningsverksamheten baseras på artikel 6 punkt 1(f) GDPR. Behandlingsverksamhet som inte baseras på någon av de ovan nämnda rättsliga grunderna kan utföras på grundval av artikel 6(f) GDPR om behandlingen är nödvändig för att skydda vårt företags eller en tredje parts legitima intressen, förutsatt att den registrerades intressen och grundläggande rättigheter och friheter har inte företräde. Vi har tillåtelse att delta i sådana bearbetningsoperationer, särskilt eftersom de har nämnts specifikt i europeisk lag. I detta avseende ansåg lagstiftaren att ett berättigat intresse kunde antas om du är kund hos vårt företag (skäl 1, mening 47 GDPR).

 1. Utlämnande av data till tredje part

Dina personuppgifter kommer inte att skickas till tredje part för andra ändamål än de som anges nedan.

Vi kommer att lämna ut dina personuppgifter till tredje part om:

 1. du uttryckligen har samtyckt till detta i enlighet med artikel 6 punkt 1 mening 1(a) GDPR,
 2. avslöjande enligt artikel 6 punkt 1 mening 1(f) GDPR är tillåtet för att skydda våra legitima intressen och det finns ingen anledning att anta att du har ett övervägande legitimt intresse av att inte avslöja dina uppgifter,
 3. i händelse av att det finns en rättslig skyldighet att lämna ut dina uppgifter i enlighet med artikel 6 punkt 1 mening 1(c) GDPR och
 4. om detta är juridiskt tillåtet och nödvändigt för fullgörandet av vårt kontrakt med dig i enlighet med artikel 6, punkt 1, mening 1(b).

 

För att skydda dina uppgifter och vid behov göra det möjligt för oss att överföra data till tredjeländer (utanför EU) har vi slutit databehandlingsavtal ("Databearbetningsavtal") baserat på EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

 

 1. Teknologi

7.1 SSL/TLS-kryptering

Den här webbplatsen använder SSL- eller TLS-kryptering för att säkerställa säkerheten för databehandling och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar, inloggningsuppgifter eller kontaktförfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att din webbläsares adressfält läser "https://" istället för "http://" och låssymbolen i webbläsarfältet.

Vi använder denna teknik för att skydda dina överförda data.

 

7.2 Datainsamling vid besök på webbplatsen

Om du endast använder vår webbplats i informationssyfte, det vill säga om du inte registrerar dig eller på annat sätt förser oss med information, samlar vi endast in den data som din webbläsare skickar till vår server (i vad som kallas "serverloggfiler"). Vår webbplats samlar in en rad allmänna data och information varje gång du går in på en webbplats eller ett automatiserat system. Dessa allmänna data och information lagras i serverns loggfiler. Det kan samlas in.

 1. webbläsartyper och versioner som används,
 2. operativsystemet som används av åtkomstsystemet,
 3. webbplatsen från vilken ett åtkomstsystem får åtkomst till vår webbplats (kallad hänvisningsadress),
 4. de undersidor som nås via ett åtkomstsystem på vår webbplats,
 5. datum och tidpunkt då webbplatsen öppnas,
 6. en internetprotokolladress (IP-adress) och
 7. åtkomstsystemets internetleverantör.

Inga slutsatser dras om dig när du använder denna allmänna information och information. Istället behövs denna information för att

 1. leverera vårt webbplatsinnehåll korrekt,
 2. att optimera innehållet på webbplatsen samt att marknadsföra den,
 3. för att säkerställa att våra IT-system och vår webbplatss teknologi fortsätter att fungera samt att
 4. tillhandahålla den information som krävs för att brottsbekämpande myndigheter ska kunna väcka åtal i händelse av en it-attack.

 

Denna insamlade data och information analyseras därför statistiskt och analyseras vidare av oss i syfte att öka dataskyddet och datasäkerheten inom vårt företag för att i slutändan säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter som behandlas av oss. Data från serverloggfilerna lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av en registrerad.

Den rättsliga grunden för databehandling är Artikel 6 Stycke 1 Mening 1(f) GDPR. Vårt berättigade intresse är baserat på de syften som anges ovan för insamling av data.

 

7.3 Datainsamling vid besök på webbplatsen

Om du endast använder vår webbplats i informationssyfte, det vill säga om du inte registrerar dig eller på annat sätt förser oss med information, samlar vi endast in den data som din webbläsare skickar till vår server (i vad som kallas "serverloggfiler"). Vår webbplats samlar in en rad allmänna data och information varje gång du går in på en webbplats eller ett automatiserat system. Dessa allmänna data och information lagras i serverns loggfiler. Det kan samlas in

 

 1. vilka typer och versioner som används,
 2. operativsystemet som används av åtkomstsystemet,
 3. webbplatsen från vilken ett åtkomstsystem får åtkomst till vår webbplats (kallad hänvisningsadress),
 4. de undersidor som nås via ett åtkomstsystem på vår webbplats,
 5. datum och tidpunkt då webbplatsen öppnas,
 6. en trunkerad internetprotokolladress (anonymiserad IP-adress) och
 7. åtkomstsystemets internetleverantör.

Inga slutsatser dras om dig när du använder denna allmänna information och information. Istället behövs denna information

 1. för att korrekt leverera vårt webbplatsinnehåll,
 2. att optimera innehållet på vår webbplats samt att marknadsföra den,
 3. för att säkerställa att våra IT-system och vår webbplatss teknologi fortsätter att fungera
 4. samt att tillhandahålla den information som krävs för att brottsbekämpande myndigheter ska kunna åtala i händelse av en cyberattack.

Denna insamlade data och information analyseras därför statistiskt och analyseras vidare av oss i syfte att öka dataskyddet och datasäkerheten inom vårt företag för att i slutändan säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter som behandlas av oss. De anonyma uppgifterna från serverloggfilerna lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av en registrerad.

Den rättsliga grunden för databehandling är Artikel 6 Stycke 1 Mening 1(f) GDPR. Vårt berättigade intresse är baserat på de syften som anges ovan för insamling av data.

7.4 Krypterade betalningstransaktioner

Om du efter att ha ingått ett betalavtal behöver förse oss med dina betalningsuppgifter (t.ex. kontonummer för autogirotillstånd) krävs dessa uppgifter för betalningshantering.

Betalningstransaktioner via vanliga betalningsmedel (Visa/MasterCard, autogiro) utförs uteslutande via en krypterad SSL- eller TLS-anslutning. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att din webbläsares adressfält läser "https://" istället för "http://" och låssymbolen i webbläsarfältet.

Vi använder denna teknik för att skydda dina överförda data.

 1. Cookies

8.1 Allmän information om cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är små filer som automatiskt skapas av din webbläsare och lagras i ditt IT-system (bärbar dator, surfplatta, smartphone etc.) när du besöker vår webbplats.

Information som genereras från den specifika enheten som används lagras i cookies. Detta betyder dock inte att vi kommer att få omedelbar kunskap om din identitet.

Användningen av cookies hjälper oss att göra det bekvämare för dig att använda vår webbplats. Till exempel använder vi sessionscookies för att upptäcka om du redan har besökt enskilda sidor på vår webbplats. Dessa raderas automatiskt när du lämnar vår webbplats.

Vi använder också tillfälliga cookies för att optimera användarvänligheten. Dessa cookies lagras på din enhet under en viss tidsperiod. Om du återvänder till vår webbplats för att använda våra tjänster tillåter cookies oss att automatiskt känna igen att du har besökt vår webbplats tidigare och komma ihåg de inmatningar och inställningar du har gjort så att du inte behöver ange dem igen.

Vi använder också cookies för att statistiskt registrera användningen av vår webbplats och analysera den i syfte att optimera våra tjänster. Dessa cookies tillåter oss att automatiskt känna igen att du redan har besökt vår webbplats när du besöker vår webbplats igen. Dessa cookies raderas automatiskt efter en definierad tidsperiod.

8.2 Rättslig grund för användningen av cookies

De uppgifter som behandlas av cookies, som krävs för att webbplatsen ska fungera korrekt, är för att skydda våra legitima intressen i enlighet med artikel 6 Stycke 1 Mening 1(f) GDPR.

För alla andra cookies har du gett ditt samtycke till detta genom vår opt-in-cookiebanner i enlighet med Artikel 6 Stycke 1(a) GDPR.

 1. Innehållet på vår webbplats

9.1 Registrering som användare

Du har möjlighet att registrera dig på vår webbplats genom att lämna personuppgifter.

Inmatningsskärmen som används för att registrera i varje enskilt fall avgör vilka personuppgifter som delas med oss. De personuppgifter du anger kommer att samlas in och lagras uteslutande för internt bruk av oss och för våra egna ändamål. Vi kan ordna att uppgifter delas med en eller flera databehandlare, till exempel en pakettjänst, som också kommer att använda dina personuppgifter enbart för interna ändamål som kan hänföras till oss.

När du registrerar dig på vår webbplats lagras även IP-adressen som tilldelats av din Internetleverantör (ISP) och datum och tid för registrering. Detta görs endast i syfte att förhindra att våra tjänster missbrukas. Vid behov kan dessa uppgifter användas för att klargöra situationen kring eventuella brott som begåtts. I detta avseende är lagringen av dessa uppgifter nödvändig för vår säkerhet. Dessa uppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part om det inte finns en laglig skyldighet att göra det eller om uppgifterna används för åtal.

Din registrering, inklusive frivillig inmatning av personuppgifter, tillåter oss också att erbjuda dig innehåll eller tjänster som, på grund av sin natur, endast kan erbjudas till registrerade användare. Registrerade personer är fria att när som helst ändra de personuppgifter de lämnade under registreringsprocessen eller få dem helt raderade från vår databas.

Vi kommer när som helst att på begäran ge dig information om vilka personuppgifter som lagras om dig. Vi kommer också att korrigera eller radera raderade personuppgifter på din begäran, såvida inte lagliga lagringsförpliktelser om motsatsen finns på plats. Registrerade personer kan kontakta det dataskyddsombud som nämns i detta integritetsmeddelande och alla andra anställda för detta ändamål.

Dina uppgifter behandlas i syfte att enkelt och bekvämt använda vår webbplats. Detta utgör ett legitimt intresse enligt definitionen i artikel 6 punkt 1(f) GDPR.

9.2 Databehandling vid öppning av kundkonto och för kontraktsutförande

Enligt artikel 6 punkt 1(b) GDPR samlas och behandlas personuppgifter om du lämnar dem till oss för genomförandet av ett kontrakt eller när du öppnar ett kundkonto. De insamlade uppgifterna visas i varje inmatningsformulär. Du kan radera ditt kundkonto när som helst genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvariges adress enligt ovan. Vi lagrar och använder de uppgifter du lämnar för att utföra kontrakt. Efter fullständigt genomförande av avtalet eller radering av ditt kundkonto kommer dina uppgifter att blockeras, med hänsyn till skatte- och kommersiella lagringsperioder, och raderas när dessa perioder har löpt ut om du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till vidare användning av dina uppgifter eller vi är lagligt tillåtet att ytterligare använda dina uppgifter, vilket vi kommer att informera dig om nedan.

9.3 Databehandling för orderhantering

De personuppgifter vi samlar in lämnas ut till det transportföretag som anlitats för att leverera varor inom ramen för kontraktsutförande, förutsatt att detta är nödvändigt för leveransen av varorna. Vi lämnar ut dina betalningsuppgifter till den bank som beställts som en del av betalningshanteringen, förutsatt att detta är nödvändigt för betalningshanteringen. Om betaltjänstleverantörer används kommer vi uttryckligen att informera dig om detta nedan. Den rättsliga grunden för denna överföring av data är Artikel 6 Stycke 1(b) GDPR.

9.4 Ingående av avtal med nätbutiken, återförsäljare och leverans av varor

Vi skickar endast personuppgifter till tredje part där det är nödvändigt som en del av kontraktsverkställandet, till exempel till de företag som har anförtrotts leveransen av varorna eller den bank som har anförtrotts att hantera betalningen. I övrigt skickas inga uppgifter om du inte uttryckligen har samtyckt till detta. Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande, till exempel i reklamsyfte.

Grunden för databehandling är Artikel 6 Stycke 1(b) GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtal.

9.5 Kontakt/kontaktformulär

Personuppgifter samlas in när du kontaktar oss (t.ex. genom att använda vårt kontaktformulär eller via e-post). Om du använder ett kontaktformulär för att komma i kontakt med oss, kommer kontaktformuläret du använder att ange vilka uppgifter som samlas in. Dessa uppgifter lagras och används uteslutande i syfte att svara på din förfrågan eller upprätta kontakt och tillhörande teknisk administration. Den rättsliga grunden för databehandling är vårt berättigade intresse av att svara på din begäran i enlighet med artikel 6 punkt 1(f)f GDPR. Om syftet med att du kontaktar oss är att ingå ett avtal, baseras behandlingen också juridiskt på artikel 6 punkt 1(b) GDPR. Dina uppgifter kommer att raderas när vi har avslutat behandlingen av din förfrågan. Detta är fallet när det av omständigheterna kan utläsas att de relevanta fakta har klargjorts på ett avgörande sätt och det inte finns några lagstadgade lagringsförpliktelser som hindrar att den raderas.

9.6 Tjänster/digitala varor

Vi skickar endast personuppgifter till tredje part när det är nödvändigt som en del av kontraktsverkställandet, till exempel till den bank som har anförtrotts att hantera betalningen.

I övrigt skickas inga uppgifter om du inte uttryckligen har samtyckt till detta. Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande, till exempel i reklamsyfte.

Grunden för databehandling är Artikel 6 Stycke 1(b) GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtal.

9.7 Kommentarsfunktioner (med prenumeration)

När det gäller kommentarsfunktionen på denna webbplats kommer, förutom din kommentar, information om datum och tidpunkt då kommentaren skapades, din e-postadress och, om du inte postar anonymt, det användarnamn du har valt att lagras.

Vår kommentarsfunktion lagrar IP-adresserna till användare som postar kommentarer. Eftersom vi inte granskar kommentarer på vår sida innan vi godkänner dem, behöver vi dessa uppgifter för att kunna vidta åtgärder mot författaren i händelse av lagöverträdelser såsom missbruk. Som användare av vår webbplats kan du prenumerera på kommentarer efter registrering. Du kommer att få ett bekräftelsemail för att verifiera att du är ägaren till den e-postadress du angett. Du kan när som helst avbryta prenumerationen på den här funktionen genom att använda en länk i e-postmeddelandena du får. I det här fallet kommer uppgifterna som angavs när du prenumererar på kommentarer att raderas; men om du har skickat oss dessa uppgifter för andra ändamål och på andra platser (t.ex. prenumeration på nyhetsbrev), kommer de att finnas kvar hos oss. Kommentarerna och tillhörande data (t.ex. IP-adress) lagras och finns kvar på vår webbplats tills innehållet i kommentaren har raderats helt eller kommentarerna måste raderas av juridiska skäl (t.ex. stötande kommentarer).

Kommentarer lagras på grundval av ditt samtycke (Artikel 6 Stycke 1(a) GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Det räcker med att skicka oss ett informellt meddelande om detta via e-post. Återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av tidigare utförd databehandling.


9.8 Kommentarsfunktion på bloggen

Vi erbjuder användare möjligheten att lämna individuella kommentarer på enskilda blogginlägg på en blogg som finns på vår webbplats. En blogg är en portal som underhålls på en webbplats, vanligtvis öppen för allmänheten, där en eller flera personer som kallas bloggare eller webbbloggare kan lägga upp artiklar eller skriva tankar i vad som kallas blogginlägg. Blogginlägg kan vanligtvis kommenteras av tredje part.

Om du lämnar en kommentar på bloggen som publiceras på denna webbplats, kommer dina kommentarer att lagras och publiceras, liksom information om datum och tidpunkt då kommentaren publicerades och ditt valda användarnamn (pseudonym). IP-adressen som tilldelats av din Internetleverantör (ISP) loggas också. IP-adresser lagras av säkerhetsskäl och i händelse av att du har kränkt tredje parts rättigheter eller lagt upp olagligt innehåll genom en kommentar. Lagringen av dessa personuppgifter ligger därför i vårt eget intresse så att vi kan frikänna oss själva i händelse av brott mot lagen. Detta representerar ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 punkt 1(f) GDPR. Personuppgifter som samlas in kommer inte att lämnas ut till tredje part såvida inte sådant avslöjande krävs enligt lag eller tjänar vårt rättsliga försvar.

9.9 Ansökningshantering/jobbbyte

Vi samlar in och behandlar sökandes personuppgifter i syfte att genomföra ansökningsprocessen. Behandling kan även ske elektroniskt. Detta är särskilt fallet om en sökande skickar in motsvarande ansökningshandlingar till oss elektroniskt, till exempel via e-post eller via ett webbformulär på webbplatsen. Om vi ​​sluter ett anställningsavtal med en sökande kommer de överförda uppgifterna att lagras i syfte att behandla anställningsförhållandet i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Om vi ​​inte sluter ett anställningsavtal med den sökande kommer ansökningshandlingarna automatiskt att raderas två (2) månader efter meddelandet om avslagsbeslutet, förutsatt att inga andra berättigade intressen hos oss hindrar att de raderas. Andra berättigade intressen i detta sammanhang inkluderar till exempel bevisskyldigheten i förfaranden enligt den tyska likabehandlingslagen (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz [AGG]). 

Rättslig grund för behandlingen av uppgifterna är artikel 88 GDPR, § 26 I BDSG

9.10 Facebook Connect

Om du har en Facebook-profil kan du registrera dig på vår webbplats för att skapa ett kundkonto eller för att registrera dig med det sociala insticksprogrammet "Facebook Connect" som drivs av Facebooks sociala nätverk, som drivs av Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook"), med så kallad Single Sign-On-teknik. Du kan känna igen de sociala insticksmodulerna "Facebook Connect" på vår webbplats genom den blå knappen med Facebook-logotypen och inskriptionen "Registrera dig med Facebook" eller "Anslut till Facebook" eller "Logga in med Facebook" eller "Logga in med Facebook".

När du besöker en sida på vår webbplats som innehåller ett socialt plugin, gör din webbläsare en direkt anslutning till Facebooks servrar. Innehållet i pluginet överförs från Facebook direkt till din webbläsare, som sedan bäddar in det på webbplatsen. Genom det integrerade pluginet får Facebook informationen om att din webbläsare har kommit åt motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har en Facebook-profil eller för närvarande inte är inloggad på Facebook. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs av din webbläsare direkt till en Facebook-server i USA och lagras där. Dessa databehandlingsoperationer utförs i enlighet med artikel 6 punkt 1(f) GDPR på grundval av Facebooks berättigade intresse av att visa personlig reklam på grundval av surfbeteende.

Genom att använda knappen "Facebook Connect" på vår webbplats kan du också logga in eller registrera dig på vår webbplats med hjälp av dina Facebook-användaruppgifter. Beroende på dina inställningar för personuppgiftsskydd på Facebook kommer vi endast att ta emot allmän information som är allmänt tillgänglig och lagrad i din profil när du använder Facebooks "Facebook Connect"-knapp om du ger ditt uttryckliga samtycke i enlighet med Artikel 6 Stycke 1( a) GDPR före registreringsprocessen på grundval av ett motsvarande meddelande om utbyte av data med Facebook. Denna information inkluderar ditt användar-ID, namn, profilbild, ålder och kön.

 

Vi vill påpeka att ändringar av Facebooks integritetspolicy och användarvillkor även kan leda till att dina profilbilder, dina vänners användar-ID och vänlista överförs om dessa har markerats som "offentliga" i dina Facebooks sekretessinställningar. Vi kommer att lagra och behandla data som överförs av Facebook för att skapa ett användarkonto med nödvändiga uppgifter, förutsatt att du har godkänt detta på Facebook (titel, förnamn, efternamn, adressuppgifter, land, e-postadress, födelsedatum). Omvänt, baserat på ditt samtycke, kan data (t.ex. information om ditt surf- eller köpbeteende) överföras från oss till din Facebook-profil.

 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvarige som anges i början av detta sekretessmeddelande.

Se Facebooks integritetspolicy för syftet och omfattningen av datainsamling och vidare behandling och användning av data av Facebook, samt dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet: https://www.facebook.com/policy.php .

Om du inte vill att Facebook ska koppla någon data som samlats in via vår webbplats med din Facebook-profil, bör du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats. Du kan också helt undvika att ladda Facebook-pluginen med tillägg för din webbläsare, till exempel genom att använda "Adblock Plus" (https://adblockplus.org/).

 1. nyhetsbrev

10.1 Nyhetsbrev för stamkunder

Om du har gett oss din e-postadress vid köp av varor eller tjänster förbehåller vi oss rätten att skicka dig regelbundna e-postmeddelanden med erbjudanden på produkter eller tjänster från vår samling liknande de du redan har köpt. Vi kräver inte ditt specifika samtycke för sådana ändamål enligt artikel 7, punkt 3 i UWG (lagen om otillbörlig konkurrens). Den enda grunden för databehandlingen är vårt berättigade intresse av personlig direktmarknadsföring i enlighet med artikel 6, punkt 1 lit. f GDPR. Vi kommer inte att skicka några e-postmeddelanden till dig om du uttryckligen invänder mot användningen av din e-postadress för detta ändamål. Du har rätt att invända mot användningen av din e-postadress för ovannämnda ändamål när som helst med omedelbar verkan genom att meddela de personuppgiftsansvariga som anges i inledningen av detta uttalande. Genom att vidta denna åtgärd kommer du att ådra dig inlämningsavgifter endast i linje med grundpriser. Efter mottagandet av din invändning kommer din e-postadress omedelbart att tas bort i marknadsföringssyfte.


10.2 Nyhetsbrev för marknadsföring

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev via vår hemsida. Inmatningsskärmen avgör vilka personuppgifter som delas med oss ​​när du prenumererar på nyhetsbrevet.

Vi använder vårt nyhetsbrev för att regelbundet kommunicera våra erbjudanden till våra kunder och affärspartners. Du kan därför endast få vårt företags nyhetsbrev om

 1. du har en giltig e-postadress och
 2. har registrerat sig för nyhetsbrevet.

Av juridiska skäl kommer ett bekräftelsemail att skickas till den e-postadress som du angav när du registrerade dig för nyhetsbrevet, som en del av proceduren för dubbel opt-in. Detta bekräftelsemail skickas för att kontrollera om du är innehavaren av e-postadressen och har auktoriserat nyhetsbrevet.

När du registrerar dig för nyhetsbrevet sparar vi även den IP-adress som används av ditt IT-system vid registreringstillfället, som utfärdas av din Internetleverantör (ISP) samt datum och tid för registrering. Vi måste samla in dessa uppgifter för att undersöka eventuellt (möjligt) missbruk av din e-postadress i ett senare skede och det är därför lagligt för vår säkerhet.

De personuppgifter som samlas in under registreringen används enbart för att skicka vårt nyhetsbrev. Vidare kan prenumeranter på nyhetsbrevet få information via e-post om detta krävs för att kunna administrera nyhetsbrevstjänsten i registreringssyfte, vilket kan vara fallet om vårt nyhetsbrev ändras eller tekniska omständigheter ändras. Personuppgifter som samlas in för vår nyhetsbrevstjänst delas inte med tredje part. Du kan när som helst avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av de personuppgifter som du delat under registreringen. En länk finns i varje nyhetsbrev så att du kan dra tillbaka ditt samtycke. Det är också möjligt att avregistrera sig från vårt nyhetsbrev direkt via hemsidan eller att kontakta oss på annat sätt.

Den rättsliga grunden för databehandling i syfte att skicka ett nyhetsbrev är artikel 6, punkt 1 lit. en GDPR.

 

10.3 Spårning av nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev innehåller så kallade spårningspixlar. En spårningspixel är en miniatyrgrafik inbäddad i e-postmeddelanden som skickas i HTML-format för att möjliggöra inspelning och analys av loggfiler. Detta möjliggör en statistisk analys av framgång eller misslyckande för marknadsföringskampanjer online. Den inbäddade spårningspixeln låter företaget avgöra om och när ett e-postmeddelande öppnades av dig och vilka länkar du fick åtkomst till i e-postmeddelandet.

Vi lagrar och analyserar de personuppgifter som samlas in via spårningspixeln som finns i nyhetsbreven för att optimera sändningen av våra nyhetsbrev och för att anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev för att ännu bättre passa dina intressen. Dessa personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part. De registrerade har rätt att när som helst återkalla den relevanta samtyckesförklaring som lämnats separat och lämnats in via det dubbla opt-in-förfarandet. När samtycket har återkallats raderar vi dessa personuppgifter. Avanmälan av nyhetsbrevet tolkas automatiskt som återkallelse.

Denna typ av analys utförs särskilt i enlighet med artikel 6 punkt 1(f) GDPR på grundval av våra legitima intressen av att visa personlig reklam, marknadsundersökningar och/eller utformningen av vår webbplats som står i proportion till marknadens behov.

10.4 Klick-Tipp

Denna webbplats använder Klick-Tipp för att skicka nyhetsbrev. Leverantören är KLICK-TIPP LIMITED, 15 Cambridge Court, 210 Shepherd's Bush Road, London W6 7NJ, Storbritannien.

Klick-Tipp är en tjänst som möjliggör hantering och analys av nyhetsbrev. De uppgifter du anger för en nyhetsbrevsprenumeration kommer att lagras på Klick-Tipps servrar.

När vi skickar nyhetsbrev med Klick-Tipp kan vi avgöra om ett nyhetsbrev har öppnats och vilka länkar som har klickats på.

Klick-Tipp gör det också möjligt för oss att dela in nyhetsbrevsmottagare efter olika kategorier (så kallad taggning). Nyhetsbrevsmottagare kan delas in efter kön, personliga preferenser (t.ex. vegetariska eller icke-vegetariska) eller kundrelationer (t.ex. kund eller potentiell kund). Detta gör att vi bättre kan skräddarsy nyhetsbrev till varje målgrupp. Mer information finns på: https://www.klick-tipp.com och https://www.klick-tipp.com/handbuch.

Om du inte vill att Klick-Tipp ska utföra dataanalysen måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet. Vi tillhandahåller en länk för detta i varje nyhetsbrev. Du kan också avregistrera dig från nyhetsbrevet direkt på vår hemsida.

Det samtycke du gett kan när som helst återkallas. Du kan också när som helst förhindra behandlingen genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet. Du kan också förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsare i enlighet därmed. Om du inaktiverar Java Script i din webbläsare eller installerar en Java Script Blocker (som https://noscript.net eller https://www.ghostery.com) kan det också hindra dig från att lagra och överföra personlig information. Vi påpekar att genom dessa åtgärder kanske inte längre alla funktioner på vår webbplats är tillgängliga.

Den rättsliga grunden för databehandling är ditt samtycke (artikel 6 punkt 1(a) GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av tidigare utförd databehandling.

Uppgifterna du ger oss i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet kommer att lagras av oss tills du avslutar prenumerationen på nyhetsbrevet, och kommer sedan att raderas från både våra servrar och Klick-Tipps servrar efter att du avregistrerat dig från nyhetsbrevet. Data som vi behåller för andra ändamål (t.ex. e-postadresser för medlemsområdet) ska förbli opåverkade.

Mer information finns i Klick-Tipps integritetspolicy på: https://www.klick-tipp.com/datenschutzerklaerung.

 

10.5 Mailchimp

Våra e-postnyhetsbrev skickas via den tekniska tjänsteleverantören The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (https://www.mailchimp.com/ ), till vilken vi vidarebefordrar de uppgifter du lämnade när du registrerade dig för nyhetsbrevet. Detta avslöjande görs i enlighet med artikel 6 punkt 1(f) GDPR och tjänar vårt berättigade intresse av att använda ett effektivt, säkert och användarvänligt nyhetsbrevssystem. Observera att dina data vanligtvis överförs till en MailChimp-server i USA och lagras där.

MailChimp använder denna information för att skicka och statistiskt analysera vårt nyhetsbrev å våra vägnar. För analysändamål innehåller de e-postmeddelanden som skickas så kallade webbsignaler eller spårningspixlar, som är en-pixel bildfiler som lagras på vår webbplats. Detta gör att vi kan se om ett nyhetsbrev har öppnats och vilka länkar som har klickats på. Teknisk information registreras också (t.ex. datum och tid för åtkomst, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem). Dessa uppgifter samlas uteslutande in på pseudonym basis och kommer inte att kopplas till dina andra personuppgifter. Det är inte möjligt att använda de insamlade uppgifterna för att identifiera dig. Dessa uppgifter används uteslutande för statistisk analys av nyhetsbrevskampanjer. Resultaten av dessa analyser kan användas för att bättre skräddarsy framtida nyhetsbrev efter mottagarnas intressen.

Om du vill invända mot analysen av data för statistisk utvärdering måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet.

Det samtycke du gett kan när som helst återkallas. Du kan också när som helst förhindra behandlingen genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet. Du kan också förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsare i enlighet därmed. Om du inaktiverar Java Script i din webbläsare eller installerar en Java Script Blocker (som https://noscript.net eller https://www.ghostery.com) kan det också hindra dig från att lagra och överföra personlig information. Vi påpekar att genom dessa åtgärder kanske inte längre alla funktioner på vår webbplats är tillgängliga.

Vidare kan MailChimp använda dessa uppgifter själv i enlighet med artikel 6(f) GDPR på grundval av sitt eget berättigade intresse av att utforma en tjänst som står i proportion till marknadens behov och optimera tjänsten samt för marknadsundersökningsändamål för att fastställa till exempel de länder som nyhetsbrevsmottagare kommer från. MailChimp använder dock inte våra nyhetsbrevsmottagare? data för att adressera dem direkt, inte heller avslöjar den deras data till tredje part.

För att skydda dina uppgifter i USA har vi slutit ett databehandlande avtal ("Databearbetningsavtal") med MailChimp baserat på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för att möjliggöra överföring av dina personuppgifter till MailChimp. Vid intresse finns detta databearbetningsavtal tillgängligt online på följande länk: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/.

Du kan se MailChimps sekretesspolicy här: https://mailchimp.com/legal/privacy/

 

 1. Vår verksamhet i sociala nätverk

För att vi ska kunna kommunicera med dig på sociala nätverk och informera dig om våra tjänster, driver vi våra egna sidor på dessa sociala nätverk. Om du besöker någon av våra sociala mediesidor är vi och leverantören av det sociala medienätverket gemensamma personuppgiftsansvariga (Art. 26 GDPR) avseende de behandlingar som utlöses därav, som rör personuppgifter.

Vi är inte den ursprungliga leverantören av dessa sidor, utan använder dem endast inom ramen för de alternativ som erbjuds oss av respektive leverantör

Vi vill därför påpeka som en försiktighetsåtgärd att dina uppgifter även kan komma att behandlas utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Användning av dessa nätverk kan därför innebära dataskyddsrisker för dig eftersom skyddet av dina rättigheter kan vara svårt, t.ex. dina rättigheter till information, radering, invändningar etc. Behandling på sociala nätverk sker ofta direkt i reklamsyfte eller för analys av användarbeteende från nätverksleverantörer, och vi har ingen kontroll över detta. Om leverantören skapar användarprofiler används ofta cookies eller så kan användarbeteende kopplas direkt till din egen medlemsprofil på respektive sociala nätverk (om du är inloggad).

Behandlingen av personuppgifter som beskrivs utförs i enlighet med artikel 6 punkt 1(f) GDPR på grundval av våra legitima intressen och respektive leverantörs legitima intressen för att kommunicera med dig i rätt tid eller för att informera dig om våra tjänster. Om du måste ge ditt samtycke till respektive leverantör för att behandla dina uppgifter som användare, är den rättsliga grunden för denna behandling Artikel 6 Stycke 1(a) GDPR i förening med Artikel 7 GDPR.

Eftersom vi inte har tillgång till dessa leverantörer? databaser vill vi påpeka att du skulle vara bäst lämpad att utöva dina rättigheter (t.ex. till information, rättelse, radering etc.) direkt med respektive leverantör. Mer information om behandlingen av dina uppgifter på sociala nätverk och dina möjligheter att utöva din rätt att invända eller din rätt att återkalla (opt out) listas nedan för var och en av de sociala nätverksleverantörer vi använder:

 

11.1 Facebook

(Gemensamt) Personuppgiftsansvarig ansvarig för databehandling i Europa:

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

 

Sekretessmeddelande (datapolicy):

https://www.facebook.com/about/privacy

 

Opt-out och annonseringsinställningar:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

 

https://facebook.com/about/privacy/

 

11.2 Instagram

(Gemensamt) Personuppgiftsansvarig ansvarig för databehandling i Europa:

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

 

Sekretessmeddelande (datapolicy):

http://instagram.com/legal/privacy/

 

Opt-out och annonseringsinställningar:

https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/

 

11.3 LinkedIn

(Gemensamt) Personuppgiftsansvarig ansvarig för databehandling i Europa:

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland

 

Sekretessmeddelande:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Opt-out och annonseringsinställningar:

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

 

11.4 Twitter

(Gemensamt) Personuppgiftsansvarig ansvarig för databehandling i Europa:

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland

 

Sekretessmeddelande:

https://twitter.com/en/privacy

 

Information om dina uppgifter:

https://twitter.com/settings/your_twitter_data

 

Opt-out och annonseringsinställningar:

https://twitter.com/personalization

 

11.5 XNUMX YouTube

(Gemensamt) registeransvarig ansvarig för databehandling i Europa:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

 

Sekretessmeddelande:

https://policies.google.com/privacy

 

Opt-out och annonseringsinställningar:

https://adssettings.google.com/authenticated

 

 1. Plugins för sociala medier

12.1 YouTube-plugin

Vi har integrerat YouTube-komponenter på denna webbplats. YouTube är en onlinevideoportal som tillåter videopublicister att fritt placera videoklipp och låter andra se, betygsätta och kommentera videor utan kostnad. YouTube tillåter publicering av alla typer av videor. Både hela film- och tv-sändningar samt musikvideor, trailers och användargenererade videor finns tillgängliga via onlineportalen.

 

YouTube drivs av YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

 

Varje gång en besökare öppnar en enskild sida på webbplatsen som drivs av oss och på vilken en YouTube-komponent (YouTube-plugin) är integrerad, kommer YouTube-komponenten i fråga att aktivera webbläsaren på ditt IT-system för att ladda ner en representation av motsvarande YouTube-komponent från Youtube. Ytterligare information om YouTube finns på https://www.youtube.com/yt/about/. Som en del av denna tekniska process kommer YouTube och Google att få information om den specifika undersida på vår webbplats du besöker.

 

Om du är inloggad på YouTube samtidigt som du besöker vår webbplats, identifierar YouTube den specifika undersidan på vår webbplats som du besöker när en undersida som innehåller ett YouTube-plugin används. Denna information samlas in via YouTube och Google och tilldelas ditt YouTube-konto.

 

Genom YouTube-komponenten får YouTube och Google information om att du har besökt vår webbplats när du är inloggad på YouTube samtidigt som du kommer åt vår webbplats, oavsett om du klickar på en YouTube-video eller inte. Om du inte vill att denna information överförs till YouTube och Google kan du förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto innan du besöker vår webbplats.

 

Användningen av YouTube är för enkel och bekväm användning av vår webbplats. Detta utgör ett legitimt intresse enligt definitionen i artikel 6 punkt 1(f) GDPR.

 

YouTubes sekretesspolicy, tillgänglig på https://www.google.com/intl/gb/policies/privacy/, tillhandahåller information om insamling, bearbetning och användning av personuppgifter av YouTube och Google.

 

 1. Webanalys

13.1 eConda

 

Vi har integrerade econda-komponenter på denna webbplats. Econda är en webbanalystjänst. Webbanalys är kartläggning, insamling och analys av data om beteendet hos besökare på webbplatser. En webbanalystjänst samlar bland annat in data på webbplatsen från vilken en person har kommit in på en webbplats (kallad referent), vilka undersidor på webbplatsen som besöktes eller hur ofta och hur länge en undersida var tittade. Webbanalys används främst för att optimera en webbplats och ge en kostnads-nyttoanalys av webbannonsering.

 

econdas operativa företag är econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe, Tyskland.

 

Econda placerar en cookie på ditt IT-system. Varje gång någon öppnar en enskild sida på denna webbplats, som drivs av oss och på vilken en econda-komponent är integrerad, kommer econda-komponenten i fråga att trigga webbläsaren på ditt IT-system att automatiskt skicka data till econda för marknadsförings- och optimeringsändamål. Som en del av denna tekniska process skaffar econda kunskap om data som sedan används för att skapa pseudonyma användarprofiler. Användarprofilerna som erhålls på detta sätt tjänar till att analysera ditt beteende och utvärderas i syfte att förbättra och optimera vår webbplats. Uppgifterna som samlas in via econda-komponenten kommer inte att användas för att identifiera dig utan att först ha erhållit ditt separata och uttryckliga samtycke. Dessa uppgifter slås inte samman med personuppgifter eller andra uppgifter som innehåller samma pseudonym.

 

Du kan när som helst förhindra att cookies placeras av vår webbplats genom att justera din webbläsares inställningar för att permanent neka cookies. Att justera webbläsarens inställningar på detta sätt skulle också hindra econda från att placera en cookie på ditt IT-system. Dessutom kan cookies som redan placerats av econda raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

 

Du har också möjlighet att invända mot och förhindra insamlingen av data som genereras av econda-cookien avseende användningen av denna webbplats och behandlingen av dessa uppgifter av econda. För att göra detta, klicka på Skicka-knappen för att välja bort under länken https://www.econda.de/en/data-storage-opt-out/, som sätter en opt-out-cookie. Opt-out-cookien som satts med din invändning lagras i ditt IT-system. Om cookies i ditt IT-system raderas efter en invändning måste du komma åt länken igen och ställa in en ny opt-out-cookie.

 

Att ställa in en opt-out-cookie kan dock leda till att du inte kan använda vår webbplats fullt ut.

 

Du kan också när som helst förhindra behandlingen genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet. Du kan också förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsare i enlighet därmed. Om du inaktiverar Java Script i din webbläsare eller installerar en Java Script Blocker (som https://noscript.net eller https://www.ghostery.com) kan det också hindra dig från att lagra och överföra personlig information. Vi påpekar att genom dessa åtgärder kanske inte längre alla funktioner på vår webbplats är tillgängliga.

 

Dessa behandlingar sker endast om uttryckligt samtycke ges i enlighet med artikel 6 punkt 1(a) GDPR.

 

econdas nuvarande integritetspolicy finns på https://www.econda.de/en/data-protection/.

 

 

13.2 eTracker

 

Vår webbplats använder analystjänsten etracker. Leverantören är etracker GmbH, Erste Brunnenstrasse 1, 20459 Hamburg, Tyskland. Dessa data används för att skapa användarprofiler under en pseudonym. Cookies kan användas för detta ändamål. Om inte uttryckligen samtycke ges, används inte data som sammanställts med etracker-teknologier för att personligen identifiera besökare på vår webbplats, och inte heller någon personligt identifierbar data sammanfogas med den anonyma profilen.

 

etracker-cookies finns kvar på din enhet tills du raderar dem.

 

Dessa behandlingar sker endast om uttryckligt samtycke ges i enlighet med artikel 6 punkt 1(a) GDPR.

 

Du kan när som helst invända mot att dina uppgifter samlas in och lagras med framtida verkan. För att invända mot insamling och lagring av dina besöksdata i framtiden kan du få en opt-out-cookie från etracker via länken nedan. Detta säkerställer att ingen besöksdata från din webbläsare kommer att samlas in och lagras av etracker i framtiden: https://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb.

 

Detta ställer in en opt-out-cookie från etracker som kallas "cntcookie". Vänligen radera inte denna cookie om du inte längre vill behålla din invändning mot insamling och behandling av dina uppgifter. Mer information finns i etrackers sekretesspolicy: https://www.etracker.com/en/data-privacy/.

 

Ingående av avtal om uppdragsdatabehandling

 

Vi har slutit ett avtal med etracker för beställd databehandling och implementerar fullt ut de stränga kraven från de tyska dataskyddsmyndigheterna vid användning av etracker.

 

 

13.3 Facebook Pixel (anpassad målgrupp)

Den här webbplatsen använder "Facebook Pixel" av Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook"). Om uttryckligt samtycke ges kan det användas för att spåra användarnas beteende efter att de har sett eller klickat på en Facebook-annons. Denna process används för att analysera effektiviteten av Facebook-annonser för statistiska och marknadsundersökningsändamål och kan hjälpa till att optimera framtida reklamåtgärder.

 

Uppgifterna som samlas in är anonyma för oss och ger oss ingen information om användarens identitet. Uppgifterna lagras och bearbetas dock av Facebook, vilket gör att det är möjligt att koppla upp respektive användarprofil. Dessutom kan Facebook använda uppgifterna för sina egna reklamändamål i enlighet med Facebooks datapolicy (https://www.facebook.com/about/privacy/). Du kan göra det möjligt för Facebook och dess dotterbolag att visa annonser på och utanför Facebook. En cookie kan också lagras på din dator för dessa ändamål. Dessa behandlingar sker endast om uttryckligt samtycke ges i enlighet med artikel 6 punkt 1(a) GDPR.

 

Samtycke till användning av Facebook Pixel får endast ges av användare som är äldre än 13 år. Om du är under den ålder som anges ovan, fråga din förälder eller vårdnadshavare om tillåtelse.

 

För att avaktivera användningen av cookies på ditt IT-system kan du justera din webbläsares inställningar så att cookies inte längre kan lagras på ditt IT-system i framtiden eller så att cookies som redan har lagrats raderas. Men om du inaktiverar alla cookies kan det innebära att du kanske inte längre har tillgång till vissa funktioner på vår webbplats. Du kan också inaktivera användningen av cookies från tredje part som Facebook på Digital Advertising Alliances webbplats nedan: https://www.aboutads.info/choices/

 

Dessutom kan du inaktivera cookies för avståndsmätning och reklamändamål på följande webbplatser:

 

 1. http://optout.networkadvertising.org/
 2. http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

 

Observera att den här inställningen också kommer att raderas om du raderar dina cookies.

 

13.4 Google Analytics

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited (https://www.google.com/about/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; hädanefter kallad "Google"), på vår websida. Som en del av detta skapas pseudonymiserade användarprofiler och cookies (se avsnittet om "Cookies") används. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats, såsom din webbläsare

 

 1. webbläsartyp/version
 2. operativsystem
 3. hänvisningsadress (webbplats tidigare besökt), värd
 4. namnet på den åtkomstdator (IP-adress) och
 5. tidpunkt för serverförfrågan,

 

överförs till en Google-server i USA och lagras där. Denna information används för att utvärdera din användning av denna webbplats, för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktiviteter och för att utföra ytterligare tjänster kopplade till webbplats- och internetanvändning för marknadsundersökningsändamål och för att skräddarsy designen av denna webbplats. Denna information kan också skickas till tredje part om detta krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Under inga omständigheter kommer din IP-adress att kopplas till någon annan data. IP-adresser är anonymiserade så att det inte är möjligt att tilldela dem till individer (så kallad IP-maskering).

 

Du kan neka användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare; vi vill dock påpeka att detta kan leda till att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.

 

Dessa behandlingar sker endast om uttryckligt samtycke ges i enlighet med artikel 6 punkt 1(a) GDPR.

 

Du kan också förhindra att data som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) skickas till och bearbetas av Google genom att ladda ner och installera det tillgängliga webbläsartillägget (https://tools.google.com) /dlpage/gaoptout?hl=sv).

 

Som ett alternativ till webbläsartillägget, speciellt för webbläsare på mobila enheter, kan du även förhindra att Google Analytics samlar in data genom att klicka på följande länk: Inaktivera Google Analytics. Detta sätter en opt-out-cookie som förhindrar framtida insamling av dina data när du besöker denna webbplats. Opt-out-cookien är endast giltig i denna webbläsare och endast för vår webbplats och lagras på din enhet. Om du raderar cookies som lagrats för den här webbläsaren måste du återställa opt-out-cookien.

 

Ytterligare information om dataskydd med avseende på Google Analytics finns på Google Analytics-webbplatsen i hjälpavsnittet (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv).

 

13.5 Google Analytics Remarketing

Vi har integrerade tjänster från Google Remarketing på denna webbplats. Google Remarketing är en Google Ads-funktion som gör att ett företag kan visa annonser för internetanvändare som tidigare har besökt företagets webbplats. Att integrera Google Remarketing gör det därför möjligt för ett företag att skapa användarbaserade annonser och följaktligen visa annonser av intresse för just den internetanvändaren.

 

Googles remarketingtjänster drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

 

Syftet med Google Remarketing är att visa annonser som är relevanta för dina intressen. Google Remarketing tillåter oss att visa annonser som är skräddarsydda för internetanvändarnas individuella behov och intressen via Googles annonsnätverk eller på andra webbplatser.

 

Google Remarketing placerar en cookie i ditt IT-system. Genom att sätta cookies kan Google känna igen besökare på vår webbplats som sedan besöker webbplatser som också är medlemmar i Googles annonsnätverk. Varje gång du besöker en webbplats som har integrerade Google Remarketing-tjänster identifierar din webbläsare sig automatiskt för Google. Som en del av denna tekniska process får Google kunskap om personuppgifter, såsom din IP-adress eller surfbeteende, som Google bland annat använder för att visa annonser som är relevanta för dina intressen.

 

Cookies används för att lagra personlig information, såsom de webbplatser du besöker. Varje gång du besöker vår webbplats överförs dessa personuppgifter, inklusive din IP-adress, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan avslöja personuppgifter som samlats in genom denna tekniska process till tredje part.

 

Som nämnts ovan kan du när som helst förhindra att cookies placeras av vår webbplats genom att justera din webbläsares inställningar för att permanent neka cookies. Att justera webbläsarens inställningar på detta sätt skulle också hindra Google från att placera en cookie på ditt IT-system. Dessutom kan en cookie som redan har placerats av Google Analytics raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

 

Du har även möjlighet att invända mot Googles intressebaserade annonsering. För att göra detta måste du besöka www.google.com/settings/ads från var och en av de webbläsare du använder och justera inställningarna där efter önskemål.

 

Dessa behandlingar sker endast om uttryckligt samtycke ges i enlighet med artikel 6 punkt 1(a) GDPR.

 

Ytterligare information och Googles sekretesspolicy finns på https://www.google.com/policies/privacy/.

 

13.6 Matomo

 

På denna webbplats har vi integrerat komponenten Matomo från leverantören InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nya Zeeland.

 

Matomo är ett mjukvaruverktyg för webbanalys, det vill säga för insamling, insamling och analys av data om besökarnas beteende på webbplatser. Bland annat samlas uppgifter in på vilken webbplats en berörd person har kommit till en webbplats (så kallad referrer), vilka undersidor på webbplatsen som besöktes eller hur ofta och under vilken vistelsetid en undersida har visats. Detta används för att optimera webbplatsen och kostnads-nyttoanalys av internetannonsering.

 

Syftet med Matomo-komponenten är att analysera flödet av besökare till vår webbplats. Vi använder bland annat data och information som erhålls för att utvärdera användningen av denna webbplats och för att sammanställa onlinerapporter åt oss som visar aktivitet på vår webbplats.

 

Matomo sätter en cookie på ditt IT-system. Genom att ställa in cookien har vi möjlighet att analysera användningen av vår webbplats. Varje gång du besöker en av sidorna på denna webbplats, gör webbläsaren på ditt IT-system automatiskt att Matomo-komponenten skickar data till vår server för onlineanalys. Under den här tekniska processen får vi kunskap om personuppgifter, såsom den berörda personens IP-adress, vilket bland annat hjälper oss att förstå ursprunget till besökare och klick.

 

Cookien lagrar personlig information, såsom åtkomsttid, platsen från vilken åtkomsten gjordes och besöksfrekvensen på vår webbplats. Varje gång du besöker vår webbplats överförs denna personliga information, inklusive IP-adressen för den internetanslutning du använder, till vår server. Dessa personuppgifter lagras av oss. Vi delar inte denna personliga information med tredje part.

 

Du kan när som helst förhindra inställningen av cookies via vår webbplats med hjälp av en motsvarande inställning av webbläsaren som används och därmed permanent motsäga inställningen av cookies. En sådan inställning av webbläsaren som används skulle också hindra Matomo från att sätta en cookie på ditt IT-system. Dessutom kan en cookie som redan ställts in av Matomo raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

 

Du har också möjlighet att invända mot och förhindra insamling av data som genereras av Matomo avseende användningen av denna webbplats. Du måste ställa in en opt-out-cookie för att göra detta. Om ditt IT-system senare raderas, formateras eller installeras om måste den registrerade ställa in en opt-out-cookie igen. Att ställa in en opt-out-cookie kan dock leda till att du inte kan använda vår webbplats fullt ut.

 

Dessa behandlingar sker endast om uttryckligt samtycke ges i enlighet med artikel 6 punkt 1(a) GDPR.

 

 

 

 

13.7 INFOnline GmbHs skalbara centrala mätmetod

 

Vi har integrerat en spårningspixel för att mäta räckvidden för denna webbplats. En spårningspixel är en miniatyrgrafik inbäddad på webbplatser för att möjliggöra inspelning av loggfiler och analyser för efterföljande statistisk analys. De integrerade spårningsbuggarna används för INFOnline GmbHs skalbara centrala mätmetod.

 

Det skalbara centrala mätsystemet drivs av INFOnline GmbH, Forum Bonn Nord, Brühler Str. 9, 53119 Bonn, Tyskland.

 

Den skalbara centrala mätmetoden används för att fastställa statistiska nyckeltal, dvs mäta räckvidd. Det inbäddade spårningsfelet visar om, när och av hur många användare vår webbplats öppnades och vilket innehåll som var åtkomst till.

 

Data som erhålls med hjälp av den skalbara centrala mätmetoden samlas in anonymt. För att registrera antalet träffar ställs antingen en sessionscookie, dvs en signatur som består av olika automatiskt överförd information, eller så används alternativa metoder för att känna igen webbplatsanvändare. IP-adressen för internetanslutningen du använder samlas in och behandlas endast i anonym form. Du är inte identifierad vid något tillfälle.

 

Du kan när som helst förhindra att cookies placeras av vår webbplats genom att justera din webbläsares inställningar för att permanent neka cookies. Att justera webbläsarens inställningar på detta sätt skulle också förhindra INFOnline från att placera en cookie på ditt IT-system. Dessutom kan cookies som redan placerats av INFOnline raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

 

Du har också möjlighet att invända mot och förhindra insamling av data som genereras av INFOnline avseende användningen av denna webbplats och behandlingen av dessa uppgifter av INFOnline. För att göra detta, klicka på opt out-knappen under länken https://optout.ioam.de, som ställer in en opt-out-cookie. Opt-out-cookien som ställts in med din invändning lagras i det IT-system du använder. Om cookies på ditt system raderas efter en invändning, måste du komma åt länken igen och ställa in en ny opt-out-cookie.

 

Dessa behandlingar sker endast om uttryckligt samtycke ges i enlighet med artikel 6 punkt 1(a) GDPR.

 

Att ställa in en opt-out-cookie kan dock leda till att du inte kan utnyttja webbplatsen som drivs av den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för behandlingen fullt ut. INFOnlines aktuella integritetspolicy finns på https://www.infonline.de/datenschutz/.

 

 

13.8 Webtrekk

 

Vi har integrerade komponenter från Webtrekk på denna webbplats. Webtrekk är en kombination av analys- och marknadsföringslösningar i ett system. Webtrekk gör det möjligt för webbplatsoperatören att samla in data om användningen av webbplatsen och att anpassa marknadsföringsaktiviteter.

 

När du går in på vår webbplats samlas och utvärderas följande data, som överförs från din webbläsare:

 

 1. Namn på den hämtade specifika webbplatsen
 2. Datum och tid
 3. Webbläsarinformation
 4. Operativsystem som används
 5. Skärmupplösning och färgdjup för den enhet som används
 6. Hänvisningsadress (tidigare besökt webbplats)
 7. IP-adress
 8. klick gjorda
 9. eventuellt formulärinnehåll, t.ex. innehåll som anges i fritextfält (För namn och lösenord sänds endast "ifyllt" eller "ej ifyllt")

 

Webtrekk drivs av Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Tyskland.

 

Varje gång någon öppnar en enskild sida på denna webbplats, samlar Webtrekk in data för marknadsförings- och optimeringsändamål och lagrar dessa data. Pseudonymiserade användarprofiler skapas med hjälp av erhållen data. De pseudonymiserade användarprofilerna används i syfte att analysera besökarnas beteende och göra det möjligt för oss att förbättra vår webbplats. Data som samlas in via Webtrekk-komponenten kommer inte att användas för att identifiera dig utan att först ha erhållit ditt separata och uttryckliga samtycke. Dessa uppgifter slås inte samman med personuppgifter eller andra uppgifter som innehåller samma pseudonym.

 

Webtrekk placerar en cookie på ditt IT-system. Webtrekk kommer att använda data och information som samlas in via vår webbplats för att utvärdera ditt användarbeteende å våra vägnar. Webtrekk kommer också att använda informationen för att skapa rapporter om användaraktivitet för vår räkning och för att tillhandahålla andra tjänster till vårt företag i samband med användningen av vår webbplats. Webtrekk slår inte ihop din IP-adress med någon annan personligt identifierbar information.

 

Du kan när som helst förhindra att cookies placeras av vår webbplats genom att justera din webbläsares inställningar för att permanent neka cookies. Att justera webbläsarens inställningar på detta sätt skulle också hindra Webtrekk från att placera en cookie på ditt IT-system. Dessutom kan cookies som redan placerats av Webtrekk raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

 

Du har också möjlighet att invända mot och förhindra insamlingen av data som genereras av Webtrekk-cookien som rör användningen av denna webbplats och behandlingen av dessa data av Webtrekk. För att göra detta måste du klicka på en länk på https://www.webtrekk.com/en/legal/opt-out-webtrekk/, som sätter en opt-out-cookie. Opt-out-cookien som ställts in med din invändning lagras i det IT-system du använder. Om cookies på ditt system raderas efter en invändning, måste du komma åt länken igen och ställa in en ny opt-out-cookie.

 

Att ställa in en opt-out-cookie kan dock leda till att du inte kan använda vår webbplats fullt ut.

 

Dessa behandlingar sker endast om uttryckligt samtycke ges i enlighet med artikel 6 punkt 1(a) GDPR.

 

Webtrekks nuvarande integritetspolicy finns på https://www.webtrekk.com/en/why-webtrekk/data-protection/.

 

 

13.9 WiredMinds

 

Vi har integrerade komponenter från WiredMinds på denna webbplats. WiredMinds komponenter känner automatiskt igen och kvalificerar användare som besöker en webbplats. WiredMinds-komponenten gör det möjligt för operatören av en webbplats som använder komponenten för att generera leads, det vill säga att kvalificera potentiella nya kunder.

 

WiredMinds drivs av WiredMinds GmbH, Lindenspürstrasse 32, 70176 Stuttgart, Tyskland.

 

Vi använder en WiredMinds spårningsbugg. En spårningsbugg är en miniatyrgrafik som är inbäddad på webbplatser för att möjliggöra inspelning av loggfiler och analyser för efterföljande statistisk analys.

 

WiredMinds sätter även en cookie på ditt IT-system. Placeringen av denna cookie gör det möjligt för oss att analysera användningen av vår webbplats.

 

Pseudonymiserade användningsprofiler skapas med hjälp av erhållen data. De pseudonymiserade användarprofilerna används i syfte att analysera besökarnas beteende och göra det möjligt för oss att förbättra vår webbplats. Data som samlas in via WiredMinds-komponenten kommer inte att användas för att identifiera dig utan att först ha erhållit ditt separata och uttryckliga samtycke. Dessa uppgifter slås inte samman med personuppgifter eller andra uppgifter som innehåller samma pseudonym.

 

Varje gång någon öppnar en enskild sida på denna webbplats kommer WiredMinds-komponenten att utlösa webbläsaren på ditt IT-system för att automatiskt skicka data för onlineanalysändamål. Som en del av denna tekniska process får WiredMinds information om personuppgifter, såsom IP-adressen, vilket bland annat underlättar spårning av besökares ursprung och klick.

 

Cookien lagrar personligt identifierbar information, såsom tidpunkten för åtkomst, platsen från vilken åtkomsten gjordes och frekvensen av besök på vår webbplats. Varje gång någon besöker vår webbplats överförs dessa personuppgifter, inklusive IP-adressen för internetanslutningen du använder, till WiredMinds servrar. WiredMinds lagrar dessa personuppgifter men lämnar inte ut dem till tredje part.

 

Du kan när som helst förhindra att cookies placeras av vår webbplats genom att justera din webbläsares inställningar för att permanent neka cookies. Att justera webbläsarens inställningar på detta sätt skulle också förhindra WiredMinds från att placera en cookie på ditt IT-system. Dessutom kan cookies som redan placerats av WiredMinds raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

 

Du har också möjlighet att invända mot och förhindra insamling av data som genereras av WiredMinds relaterad till användningen av denna webbplats. För att göra det måste du klicka på knappen Spåra inte mina besök på https://wm.wiredminds.de/track/cookie_mgr.php?mode=dont_track_ask&websitesel. Om ditt IT-system senare raderas, formateras eller installeras om måste du ställa in en opt-out-cookie igen.

 

Dessa behandlingar sker endast om uttryckligt samtycke ges i enlighet med artikel 6 punkt 1(a) GDPR.

 

Ytterligare information och WiredMinds integritetspolicy finns på https://www.wiredminds.de/fileadmin/testimages/content/datenschutz/Datenschutzerklaerung_ohneOptout_en.pdf.

 

 

 1. reklam

14.1 TILLÄGG

 

Vi har integrerade ADITION-komponenter på denna webbplats. ADITION är en leverantör av databaserade digitala marknadsföringstjänster och tillhandahåller en annonsplattform riktad till annonsörer och onlinemarknadsföringsbyråer.

 

ADITION drivs av ADITION technologies AG, Oststrasse 55, 40211 Düsseldorf, Tyskland.

 

Syftet med ADITION är att visa digitala reklammedia. ADITION placerar en cookie på ditt IT-system. ADITION lagrar inga personuppgifter i cookien. All information som lagras i cookien är av teknisk karaktär och gör det bland annat möjligt att spåra hur ofta vissa reklammedier visas.

 

Du kan när som helst förhindra att cookies placeras av vår webbplats genom att justera din webbläsares inställningar för att permanent neka cookies. Att justera webbläsarens inställningar på detta sätt skulle också förhindra ADITION från att placera en cookie på ditt IT-system. Dessutom kan cookies som redan placerats av ADITION raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

 

Du har också möjlighet att invända mot och förhindra insamlingen av data som genereras av ADITION-cookien avseende användningen av denna webbplats och behandlingen av dessa uppgifter av ADITION. För att göra det måste du klicka på en länk på https://www.adition.com/en/privacy/, som ställer in en opt-out-cookie. Opt-out-cookien som satts med din invändning lagras i ditt IT-system. Om cookies i ditt IT-system raderas efter en invändning måste du komma åt länken igen och ställa in en ny opt-out-cookie.

 

Att ställa in en opt-out-cookie kan dock leda till att du inte kan använda vår webbplats fullt ut.

 

Dessa behandlingar sker endast om uttryckligt samtycke ges i enlighet med artikel 6 punkt 1(a) GDPR.

 

ADITIONs nuvarande integritetspolicy finns på https://www.adition.com/kontakt/datenschutz/.

 

 

14.2 Google Ads (tidigare AdWords)

Vår webbplats använder funktionerna i Google Ads, som vi använder för att marknadsföra denna webbplats i Googles sökresultat såväl som på tredje parts webbplatser. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). För detta ändamål placerar Google en cookie i din enhets webbläsare, som automatiskt använder ett pseudonymt cookie-ID och underlättar intressebaserad reklam på basis av de webbplatser du har besökt.

 

Dessa behandlingar sker endast om uttryckligt samtycke ges i enlighet med artikel 6 punkt 1(a) GDPR.

 

Ingen ytterligare behandling kommer att ske om du inte har samtyckt till att Google länkar din webb- och apphistorik till ditt Google-konto och använder information från ditt Google-konto för att anpassa annonser som du visar online. I det här fallet, om du är inloggad på Google under ditt besök på vår webbplats, kommer Google att använda din information i kombination med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketing över flera enheter. Google kommer tillfälligt att länka dina personuppgifter med Google Analytics-data för att bilda målgrupper.

 

Du kan permanent inaktivera inställningen av cookies för annonspreferenser genom att ladda ner och installera webbläsarens plugin som är tillgänglig från följande länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

 

Alternativt kan du kontakta Digital Advertising Alliance på www.aboutads.info för att ta reda på hur du ställer in cookies och konfigurerar dina inställningar. Slutligen kan du justera din webbläsares inställningar på ett sådant sätt att du är informerad om användningen av cookies och du tillåter endast acceptans av cookies på individuell basis eller i vissa fall; alternativt kan du justera dessa inställningar för att generellt blockera cookies. Att inte acceptera cookies kan begränsa funktionaliteten på vår webbplats.

 

Mer information och sekretesspolicyn gällande annonsering och Google finns här: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

 

14.3 Google AdSense

Vi har integrerat Google AdSense på den här webbplatsen. Google AdSense är en onlinetjänst som möjliggör placering av annonser på tredje parts webbplatser. Google AdSense är baserat på en algoritm som väljer ut annonserna som visas på tredjepartswebbplatser enligt innehållet på den aktuella tredjepartswebbplatsen. Google AdSense underlättar inriktningen av internetanvändare utifrån deras intressen, vilket implementeras genom att generera individuella användarprofiler.

 

Google AdSense-komponenten drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

 

Syftet med Google AdSense-komponenten är att visa annonser på vår webbplats. Google AdSense placerar en cookie i ditt IT-system. Placeringen av denna cookie gör det möjligt för Alphabet Inc. att analysera användningen av vår webbplats. Varje gång någon öppnar en enskild sida på denna webbplats, som drivs av oss och på vilken en Google AdSense-komponent är integrerad, kommer Google AdSense-komponenten i fråga att aktivera webbläsaren på ditt IT-system att automatiskt skicka data till Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA, för marknadsföring online och för att ta ut provision. Som en del av denna tekniska process får Alphabet Inc. information om personuppgifter, såsom din IP-adress, vilket bland annat gör det möjligt för Alphabet Inc. att spåra ursprunget till besökare och klick, och därefter ta ut provision.

 

Du kan när som helst förhindra att cookies placeras av vår webbplats genom att justera din webbläsares inställningar för att permanent neka cookies. Att justera webbläsarens inställningar på detta sätt skulle också förhindra Alphabet Inc. från att placera en cookie på ditt IT-system. Dessutom kan en cookie som redan placerats av Alphabet Inc. raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

 

Google AdSense använder också spårningsbuggar. En spårningsbugg är en miniatyrgrafik som är inbäddad på webbplatser för att möjliggöra inspelning av loggfiler och analyser för efterföljande statistisk analys. Det inbäddade spårningsfelet gör att Alphabet Inc. kan avgöra om och när en webbplats öppnades av ditt IT-system och vilka länkar du klickade på. Bland annat hjälper spårningsbuggar att analysera flödet av besökare till en webbplats.

 

Genom Google AdSense skickas personuppgifter och information, som även inkluderar din IP-adress och är nödvändig för insamling och fakturering av annonser som visas, till Alphabet Inc. i USA. Dessa personuppgifter lagras och behandlas i USA. Alphabet Inc. kan avslöja personuppgifter som samlats in genom denna tekniska process till tredje part.

 

Google AdSense förklaras mer i detalj på https://www.google.de/adsense/start/.

 

Dessa behandlingar sker endast om uttryckligt samtycke ges i enlighet med artikel 6 punkt 1(a) GDPR.

 

14.4 Google Ads med konverteringsspårning

Vi har integrerat Google Ads på denna webbplats. Google Ads är en internetannonseringstjänst som gör det möjligt för annonsörer att visa annonser i både Googles och Googles annonsnätverks sökmotorresultat. Google Ads tillåter en annonsör att fördefiniera sökord som visar en annons i Googles sökmotorresultat endast när sökmotorn hämtar ett sökordsrelaterat sökresultat. På Googles nätverk distribueras annonser till relevanta webbplatser med hjälp av en automatiserad algoritm och enligt fördefinierade sökord.

 

Google Ads drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

 

Syftet med Google Ads är att marknadsföra vår webbplats genom att visa intressebaserad reklam på tredje parts webbplatser och i sökmotorresultaten för Googles sökmotor och genom att visa tredjepartsannonser på vår webbplats.

 

Om du kommer till vår webbplats via en Google-annons kommer en så kallad konverteringscookie att lagras i ditt IT-system av Google. En konverteringscookie förfaller efter 30 dagar och används inte för att identifiera dig. Förutsatt att kakan inte har gått ut, används konverteringscookien för att spåra om vissa undersidor, såsom kundvagnen i ett onlinebutikssystem, har nåtts på vår webbplats. Konverteringscookien talar om för oss och Google om några intäkter genererades av en användare som kom till vår webbplats via en annonsannons, det vill säga om de genomförde eller avbröt ett köp.

 

Data och information som samlas in genom användningen av konverteringscookien används av Google för att tillhandahålla besöksstatistik för vår webbplats. Vi använder sedan denna besöksstatistik för att fastställa det totala antalet användare som har hänvisats till oss via Ads-annonser för att avgöra framgången eller misslyckandet för varje Ads-annons och för att optimera våra Ads-annonser för framtiden. Varken vårt företag eller andra Google Ads-annonsörer får någon information från Google som kan identifiera dig.

 

Konverteringscookies används för att lagra personlig information, såsom de webbplatser du besöker. Varje gång någon besöker vår webbplats skickas dessa personuppgifter, inklusive IP-adressen för internetanslutningen du använder, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan avslöja personuppgifter som samlats in genom denna tekniska process till tredje part.

 

Du kan när som helst förhindra att cookies placeras av vår webbplats genom att justera din webbläsares inställningar för att permanent neka cookies. Att justera webbläsarens inställningar på detta sätt skulle också hindra Google från att placera en konverteringscookie på ditt IT-system. Dessutom kan en cookie som redan har placerats av Google Ads raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

 

Du har även möjlighet att invända mot Googles intressebaserade annonsering. För att göra detta måste du besöka www.google.com/settings/ads från var och en av de webbläsare du använder och justera inställningarna där efter önskemål.

 

Dessa behandlingar sker endast om uttryckligt samtycke ges i enlighet med artikel 6 punkt 1(a) GDPR.

 

Ytterligare information och Googles sekretesspolicy finns på https://www.google.com/policies/privacy/.

 

 1. Partner- och affiliateprogram

15.1 DoubleClick

 

Den här webbplatsen innehåller komponenter från DoubleClick by Google. DoubleClick är ett varumärke från Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) under vilket särskilda onlinemarknadsföringslösningar marknadsförs till reklambyråer och utgivare.

 

DoubleClick by Google överför data till DoubleClick-servern för varje klick eller andra aktiviteter. Var och en av dessa dataöverföringar utlöser en cookie-begäran till din webbläsare. Om webbläsaren accepterar denna begäran sätter DoubleClick en cookie på ditt IT-system. Syftet med cookien är att optimera och visa reklam. Cookien används bland annat för att placera och visa annonser relevanta för användaren och för att generera rapporter om eller förbättra annonskampanjer. Dessutom tjänar kakan till att förhindra att samma annons visas flera gånger.

 

DoubleClick använder ett cookie-ID, som krävs för att slutföra den tekniska processen. Cookie-ID krävs till exempel för att visa en annons i en webbläsare. DoubleClick kan också använda cookie-ID:t för att avgöra vilka annonser som redan har visats i en webbläsare för att undvika dubbletter. Dessutom kan DoubleClick fånga omvandlingar genom cookie-ID.

 

Enligt Google innehåller en DoubleClick-cookie ingen personligt identifierbar information. En DoubleClick-cookie kan dock innehålla ytterligare kampanjidentifierare. En kampanjidentifierare används för att identifiera de kampanjer som du redan har varit i kontakt med.

 

Varje gång någon öppnar en enskild sida på denna webbplats, som drivs av oss och på vilken en DoubleClick-komponent är integrerad, kommer den aktuella DoubleClick-komponenten att aktivera webbläsaren på ditt IT-system för att skicka data till Google för marknadsföringsändamål online och för syftet med att ta ut provision. Som en del av denna tekniska process får Google kunskap om data som sedan används för att ta ut provision. Google kan bland annat verifiera att du har klickat på en specifik länk på vår hemsida.

 

Du kan när som helst förhindra att cookies placeras av DoubleClick och vår webbplats genom att justera din webbläsares inställningar. Dessutom kan redan placerade cookies raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

 

Lagringen av cookies kan också förhindras genom att blockera cookies för "www.googleadservices.com" i inställningarna för din webbläsare (https://www.google.com/settings/ads). Observera att den här inställningen kommer att raderas om du tar bort dina cookies. Dessutom kan intressebaserade annonser inaktiveras via länken http://www.aboutads.info/choices. Denna inställning kommer också att raderas om du tar bort dina cookies

 

Dessa behandlingar sker endast om uttryckligt samtycke ges i enlighet med artikel 6 punkt 1(a) GDPR.

 

För mer information och för att läsa DoubleClick by Googles nuvarande sekretesspolicy, besök https://www.google.com/policies/.

 

 

15.2 TradeTracker

TradeTracker-komponenter har integrerats på denna webbplats. TradeTracker (TradeTracker Deutschland GmbH, Uhlandstraße 26, 22087 Hamburg, Tyskland) är ett affiliatenätverk som erbjuder affiliate-marknadsföring. Affiliate-marknadsföring är en webbaserad försäljningsform som gör det möjligt för kommersiella operatörer av webbplatser att visa annonser som vanligtvis betalas med klick eller mot provision på tredjepartswebbplatser, det vill säga försäljningspartners.

 

TradeTracker placerar en cookie på ditt IT-system. TradeTrackers spårningscookie lagrar inga personuppgifter. Endast affiliates identifikationsnummer, det vill säga partnern som hänvisar den potentiella kunden, samt ordernumret på besökaren till en webbplats och det annonsmedium som klickas på lagras. Syftet med att lagra dessa uppgifter är att behandla provisionsbetalningar.

 

Du kan när som helst förhindra att cookies placeras av TradeTracker och vår webbplats genom att justera din webbläsares inställningar. Dessutom kan redan placerade cookies raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

 

Dessa behandlingar sker endast om uttryckligt samtycke ges i enlighet med artikel 6 punkt 1(a) GDPR.

 

TradeTrackers nuvarande integritetspolicy finns på https://tradetracker.com/privacy-policy/.

 

 1. Plugins och andra tjänster

16.1 Google Maps

Vi använder Google Maps (API) på vår webbplats, tillhandahållen via Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Maps är en webbtjänst för att visa interaktiva kartor för att visuellt visa geografisk information. Genom att till exempel använda den här tjänsten kan du se vår plats och göra det lättare för dig att nå oss.

 

När du går in på undersidor där en Google Maps-karta är integrerad, överförs information om din användning av vår webbplats (som din IP-adress) till Googles servrar i USA och lagras där. Detta sker oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto som du är inloggad på eller om du inte har något användarkonto med dem alls. När du är inloggad på Google kommer din information att kopplas direkt till ditt konto. Om du inte vill att din profil ska kopplas till Google måste du logga ut från ditt Google-konto. Google lagrar din data (även för användare som inte är inloggade) som användningsprofiler och analyserar den. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler och du måste kontakta Google för att utöva denna rätt.

 

Om du inte samtycker till framtida överföring av dina data till Google som en del av din användning av Google Maps, har du möjlighet att helt inaktivera Google Maps webbtjänst genom att stänga av JavaScript-applikationen i din webbläsare. Du kommer då inte att kunna använda Google Maps och därmed kartan som visas på denna webbplats.

 

Dessa behandlingar sker endast om uttryckligt samtycke ges i enlighet med artikel 6 punkt 1(a) GDPR.

 

Googles användarvillkor finns på https://www.google.com/policies/terms/regional.html och de ytterligare användarvillkoren för Google Maps finns på https://www.google.com/help /terms_maps/.

 

Detaljerad information om dataskydd med avseende på användningen av Google Maps finns på Googles webbplats ("Googles sekretesspolicy"): https://www.google.com/policies/privacy.

 

16.2 Google Tag Manager

Den här webbplatsen använder Google Tag Manager, en cookiefri domän som inte samlar in personligt identifierbar information.

 

Med detta verktyg kan "webbplatstaggar" (dvs nyckelord som är integrerade i HTML-element) implementeras och hanteras via ett gränssnitt. Genom att använda Google Tag Manager kan vi automatiskt spåra vilken knapp, länk eller anpassad bild du aktivt har klickat på och sedan registrera vilket innehåll på vår webbplats som är av särskilt intresse för dig.

 

Verktyget triggar även andra taggar som själva kan samla in data. Google Tag Manager kommer inte åt denna data. Om du har inaktiverat det på domän- eller cookienivå, kommer det att förbli på plats för alla spårningstaggar som implementeras med Google Tag Manager.

 

Dessa behandlingar sker endast om uttryckligt samtycke ges i enlighet med artikel 6 punkt 1(a) GDPR.

 

16.3 Google WebFonts

 

Vår webbplats använder webbteckensnitt som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland för enhetlig visning av teckensnitt. När du går in på en webbplats laddar din webbläsare in de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cache för att kunna visa texter och teckensnitt korrekt.

 

För att göra detta måste webbläsaren du använder ansluta till Googles servrar. Detta ger Google information om att vår webbplats har nåtts via din IP-adress. Användningen av Google Web Fonts är av intresse för en enhetlig och tilltalande presentation av vår webbplats.

 

Dessa behandlingar sker endast om uttryckligt samtycke ges i enlighet med artikel 6 punkt 1(a) GDPR.

 

Mer information om Google Web Fonts finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/.

 

 

16.4 Slideshare

 

Vi har integrerade SlideShare-komponenter på denna webbplats. LinkedIn SlideShare är en filvärdtjänst som gör att du kan utbyta och arkivera presentationer och andra dokument som PDF-filer, videor och webbseminarier. Filvärdtjänsten tillåter användare att ladda upp medieinnehåll i alla populära format, med dokument som antingen görs offentligt tillgängliga eller markeras som privata.

 

SlideShare drivs av LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. För integritetsfrågor utanför USA är LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland, ansvarig.

 

LinkedIn SlideShare tillhandahåller inbäddningskoder för medieinnehållet som lagras där (presentationer, PDF-filer, videor, foton, etc.). Inbäddningskoder är programkoder som är inbäddade i webbplatser i syfte att visa externt innehåll på en webbplats. Inbäddade koder gör det möjligt för ett företag att reproducera innehåll på sin egen webbplats utan att lagra det på sin egen server och därmed potentiellt bryta mot reproduktionsrättigheterna för respektive författare av innehållet. En annan fördel med att använda en inbäddad kod är att respektive operatör av en webbplats inte använder sitt eget lagringsutrymme, vilket minskar bördan på sin egen server. En inbäddad kod kan integreras var som helst på en annan webbplats, vilket innebär att externt innehåll även kan infogas i företagets egen text. Syftet med att använda LinkedIn SlideShare är att minska bördan på vår server samt att undvika upphovsrättsintrång vid användning av innehåll från tredje part.

 

Varje gång du besöker vår webbplats, som är utrustad med en SlideShare-komponent (inbäddade koder), gör denna komponent att webbläsaren du använder laddar ner inbäddad data från SlideShare. Som en del av denna tekniska process kommer LinkedIn att få information om den specifika undersida på vår webbplats som den registrerade besöker.

 

Om du är inloggad på SlideShare samtidigt kommer SlideShare att känna igen vilken specifik sida du besöker varje gång du besöker vår webbplats och under hela din vistelse på vår webbplats. Denna information samlas in av SlideShare och allokeras till ditt SlideShare-konto av LinkedIn.

 

Genom SlideShare-komponenten får LinkedIn information om att du har besökt vår webbplats när du är inloggad på SlideShare samtidigt som du kommer åt vår webbplats, oavsett om du klickar på den inbäddade mediedatan eller inte. Om du inte vill att denna information överförs till LinkedIn kan du förhindra detta genom att logga ut från ditt SlideShare-konto innan du besöker vår webbplats.

 

LinkedIn använder även partners som Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua och Lotame, som kan sätta cookies. Du kan avvisa dessa cookies genom att besöka https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 

Dessa behandlingar sker endast om uttryckligt samtycke ges i enlighet med artikel 6 punkt 1(a) GDPR.

 

LinkedIns nuvarande integritetspolicy finns på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

 

16.5 Vimeo (videor)

Vår webbplats har integrerade plugins från videoportalen Vimeo, som drivs av Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. När du besöker en sida på vår webbplats som innehåller ett socialt plugin, gör din webbläsare en direkt anslutning till Vimeos servrar. Innehållet i pluginet överförs från Vimeo direkt till din webbläsare, som sedan bäddar in det på webbplatsen. Genom det integrerade pluginet får Vimeo information om att din webbläsare har nått motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har ett Vimeo-konto eller för närvarande inte är inloggad på Vimeo. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs av din webbläsare direkt till en Vimeo-server i USA och lagras där.

 

Om du är inloggad på Vimeo kan Vimeo länka ditt besök på vår webbplats direkt till ditt Vimeo-konto. Om du interagerar med plugins (t.ex. genom att klicka på startknappen på en video) överförs även denna information direkt till en Vimeo-server och lagras där.

 

Om du inte vill att Vimeo ska koppla någon data som samlats in via vår webbplats med ditt Vimeo-konto, bör du logga ut från Vimeo innan du besöker vår webbplats.

 

Se Vimeos integritetspolicy för ändamålet och omfattningen av datainsamling och vidare behandling och användning av data av Vimeo, samt dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet: https://vimeo.com/privacy.

 

Spårningsverktyget Google Analytics integreras automatiskt i videor från Vimeo som är integrerade på vår webbplats. Detta är Vimeos egen spårning, som vi inte har tillgång till och som vi inte har någon kontroll över. För spårning använder Google Analytics "cookies", textfiler som lagras på din dator för att hjälpa till att analysera din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookies om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

 

Dessa behandlingar sker endast om uttryckligt samtycke ges i enlighet med artikel 6 punkt 1(a) GDPR.

 

16.6 YouTube (videor)

Vi har integrerat YouTube-komponenter på denna webbplats. YouTube är en onlinevideoportal som tillåter videopublicister att fritt placera videoklipp och låter andra se, betygsätta och kommentera videor utan kostnad. YouTube tillåter publicering av alla typer av videor. Både hela film- och tv-sändningar samt musikvideor, trailers och användargenererade videor finns tillgängliga via onlineportalen.

 

YouTube drivs av YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

 

Varje gång en besökare öppnar en enskild sida på webbplatsen som drivs av oss och på vilken en YouTube-komponent (YouTube-video) är integrerad, kommer den aktuella YouTube-komponenten att aktivera webbläsaren på ditt IT-system för att ladda ner en representation av motsvarande YouTube-komponent från Youtube. Ytterligare information om YouTube finns på https://www.youtube.com/yt/about/. Som en del av denna tekniska process kommer YouTube och Google att få information om den specifika undersida på vår webbplats du besöker.

 

Om den registrerade är inloggad på YouTube samtidigt som de besöker vår webbplats, identifierar YouTube den specifika undersidan på vår webbplats ditt besök när en undersida som innehåller en YouTube-video öppnas. Denna information samlas in via YouTube och Google och tilldelas ditt YouTube-konto.

 

Genom YouTube-komponenten får YouTube och Google information om att du har besökt vår webbplats när du är inloggad på YouTube samtidigt som du kommer åt vår webbplats, oavsett om du klickar på en YouTube-video eller inte. Om du inte vill att denna information överförs till YouTube och Google kan du förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto innan du besöker vår webbplats.

 

Dessa behandlingar sker endast om uttryckligt samtycke ges i enlighet med artikel 6 punkt 1(a) GDPR.

 

YouTubes sekretesspolicy, tillgänglig på https://www.google.com/intl/gb/policies/privacy/, tillhandahåller information om insamling, bearbetning och användning av personuppgifter av YouTube och Google.

 

 1. Betalningsleverantör

17.1 Klarna

Vi har integrerat Klarna-komponenter på denna webbplats. Klarna är en onlinebetaltjänstleverantör som gör att du kan köpa på konto eller göra flexibla delbetalningar. Klarna erbjuder även andra tjänster som köparskydd och identitets- och kreditkontroll.

 

Klarna drivs av Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige.

 

Om du väljer antingen "köp på konto" eller "avbetalning" som betalningsalternativ under beställningsprocessen i vår webbutik, kommer dina uppgifter automatiskt att överföras till Klarna. Genom att välja ett av dessa betalningsalternativ samtycker du till att de personuppgifter som krävs för att behandla ditt köp på konto eller avbetalning eller för att identitets- och kreditkontroll skickas.

 

De personuppgifter som överförs till Klarna inkluderar vanligtvis ditt förnamn, efternamn, adress, födelsedatum, kön, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, mobiltelefonnummer samt andra uppgifter som behövs för att genomföra ett köp på konto eller avbetalning. Personuppgifter relaterade till respektive beställning är också nödvändiga för att behandla köpeavtalet. I synnerhet kan det förekomma ett ömsesidigt utbyte av betalningsinformation, såsom bankuppgifter, ett kortnummer, utgångsdatum och CVC-kod, antal artiklar, artikelnummer, uppgifter om varor och tjänster, priser och skatteavgifter, information om tidigare köpbeteende eller annan information om din ekonomiska situation.

 

Överföringen av uppgifter är särskilt avsedd för identitetsverifiering, betalningsadministration och bedrägeriförebyggande syften. Vi kommer att överföra personuppgifter till Klarna i synnerhet om det finns ett berättigat intresse av överföringen. De personuppgifter som utbyts mellan Klarna och oss överförs av Klarna till kreditupplysningsföretag. Syftet med denna överföring är att verifiera din identitet och kreditvärdighet.

 

Klarna vidarebefordrar även personuppgifterna till anslutna företag (i Klarna-koncernen) och tjänsteleverantörer eller underleverantörer, förutsatt att detta är nödvändigt för att fullgöra avtalsförpliktelser eller att uppgifterna kommer att behandlas på uppdrag av Klarna.

 

Klarna samlar in och använder data och information om den registrerades tidigare betalningsbeteende samt sannolikhetsvärden för deras beteende i framtiden (kallad poängsättning) för att besluta om ett avtalsförhållande ska upprättas, verkställas eller avslutas. Poängsättningen beräknas på basis av vetenskapligt erkända matematisk-statistiska metoder.

 

Du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till att Klarna hanterar dina personuppgifter. Att återkalla ditt samtycke påverkar inte personuppgifter som måste behandlas, användas eller överföras för (kontraktsmässig) betalningshantering.

 

Klarna används för en korrekt och enkel betalningshantering. Detta utgör ett legitimt intresse enligt definitionen i artikel 6 punkt 1(f) GDPR.

 

Klarnas aktuella integritetspolicy finns på https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf.

 

17.2 paydirekt

En av de betalningsmetoder vi erbjuder på vår hemsida är paydirekt. Leverantören av denna betaltjänst är paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt am Main, Tyskland (hädanefter kallad "paydirekt").

 

Om du betalar med paydirekt samlar paydirekt in olika transaktionsdata och skickar vidare till den bank där du är registrerad hos paydirekt. Utöver de uppgifter som krävs för betalning, samlar paydirekt även in andra uppgifter såsom din leveransadress eller enskilda varor i din kundvagn som en del av transaktionshanteringen.

 

paydirekt autentiserar sedan transaktionen med det autentiseringsförfarande som fastställts med banken för detta ändamål. Betalningsbeloppet kommer sedan att överföras från ditt konto till vårt konto. Varken vi eller tredje part har tillgång till din kontoinformation.

 

paydirekt används i intresset för korrekt och enkel betalningshantering. Detta utgör ett legitimt intresse enligt definitionen i artikel 6 punkt 1(f) GDPR.

 

För detaljer om betalning med paydirekt, se paydirekts T&Cs och sekretesspolicy på: https://www.paydirekt.de/agb/index.html (endast tyska).

 

17.3PayPal

Vi har integrerade PayPal-komponenter på denna webbplats. PayPal är en onlinebetaltjänstleverantör. Betalningar behandlas via PayPal-konton, som är virtuella privata eller företagskonton. Dessutom erbjuder PayPal möjligheten att behandla virtuella betalningar via kreditkort om en användare inte har ett PayPal-konto. Ett PayPal-konto hanteras via en e-postadress, varför det inte finns något traditionellt kontonummer inblandat. PayPal gör det möjligt att inducera onlinebetalningar till tredje part eller att ta emot betalningar. PayPal fungerar också som förvaltare och erbjuder tjänster för köparskydd.

 

PayPals europeiska operativa företag är PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22?24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

 

Om du väljer "PayPal" som ditt betalningsalternativ under beställningsprocessen i vår onlinebutik, kommer dina uppgifter automatiskt att överföras till PayPal. Genom att välja detta betalningsalternativ samtycker du till att de personuppgifter som krävs för att behandla din betalning skickas.

 

De personuppgifter som överförs till PayPal inkluderar vanligtvis ditt förnamn, efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller annan information som behövs för att behandla betalningen. Personuppgifter relaterade till respektive beställning är också nödvändiga för att behandla köpeavtalet.

 

Överföringen av data är avsedd för betalningshantering och bedrägeriförebyggande syften. Vi kommer att överföra personuppgifter till PayPal i synnerhet om det finns ett legitimt intresse av överföringen. Under vissa omständigheter överförs de personuppgifter som utbyts mellan PayPal och oss av PayPal till kreditinstitut. Syftet med denna överföring är att verifiera din identitet och kreditvärdighet.

 

PayPal kan också lämna ut personuppgifterna till anslutna företag och tjänsteleverantörer eller underleverantörer, förutsatt att detta är nödvändigt för att uppfylla avtalsenliga skyldigheter eller att uppgifterna kommer att behandlas på uppdrag av PayPal.

 

Du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till att PayPal hanterar dina personuppgifter. Att återkalla ditt samtycke påverkar inte personuppgifter som måste behandlas, användas eller överföras för (kontraktsmässig) betalningshantering.

 

PayPal används för korrekt och enkel betalningshantering. Detta utgör ett legitimt intresse enligt definitionen i artikel 6 punkt 1(f) GDPR.

 

PayPals nuvarande sekretesspolicy finns på https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.

 

17.4 Sofort

Vi har integrerat Sofortüberweisung-komponenter på denna webbplats. Sofortüberweisung är en betaltjänst som underlättar kontantlös betalning för produkter och tjänster online. Sofortüberweisung representerar en teknisk procedur genom vilken onlinehandlaren omedelbart får en betalningsbekräftelse. Detta gör det möjligt för en handlare att leverera varor, tjänster eller nedladdningar till kunden omedelbart när beställningen har gjorts.

 

Sofortüberweisung drivs av SOFORT GmbH, Fussbergstrasse 1, 82131 Gauting, Tyskland, Del av Klarna Bank AB, (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige.

 

Om du väljer "Sofortüberweisung" som ditt betalningsalternativ under beställningsprocessen i vår onlinebutik, kommer dina uppgifter automatiskt att överföras till Sofortüberweisung. Genom att välja detta betalningsalternativ samtycker du till att de personuppgifter som krävs för att behandla din betalning skickas.

 

Om din betalning behandlas via Sofortüberweisung kommer du att skicka din PIN-kod och TAN till Sofort GmbH. Sofortüberweisung utför en banköverföring till oss efter att ha utfört en teknisk kontroll av kontosaldot och hämtat ytterligare data för att kontrollera kontotäckningen. Vi meddelas automatiskt om genomförandet av denna finansiella transaktion.

 

De personuppgifter som utbyts med Sofortüberweisung inkluderar ditt förnamn, efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller annan information som är nödvändig för att behandla betalningen. Överföringen av data är avsedd för betalningshantering och bedrägeriförebyggande syften. Vi kommer också att överföra personuppgifter till Sofortüberweisung om det finns ett berättigat intresse av att sådan information skickas. Under vissa omständigheter överförs de personuppgifter som utbyts mellan Sofortüberweisung och oss av Sofortüberweisung till kreditupplysningsföretag. Syftet med denna överföring är att verifiera din identitet och kreditvärdighet.

 

Sofortüberweisung kan också komma att lämna ut personuppgifterna till anslutna företag och tjänsteleverantörer eller underleverantörer, förutsatt att detta är nödvändigt för att uppfylla avtalsförpliktelser eller att uppgifterna kommer att behandlas på uppdrag av Sofortüberweisung.

 

Den registrerade har möjlighet att när som helst återkalla sitt samtycke till att Sofortüberweisung hanterar deras personuppgifter. Att återkalla ditt samtycke påverkar inte personuppgifter som måste behandlas, användas eller överföras för (kontraktsmässig) betalningshantering.

 

Sofortüberweisung används i intresset för korrekt och enkel betalningshantering. Detta utgör ett legitimt intresse enligt definitionen i artikel 6 punkt 1(f) GDPR.

 

Sofortüberweisungs nuvarande integritetspolicy finns på https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/ (endast tyska).

 

 1. Dina rättigheter som registrerad

18.1 Rätt till bekräftelse

Du har rätt att begära bekräftelse från oss om huruvida personuppgifter som rör dig kommer att behandlas.

 

18.2 Återkallande av samtycke avseende dataskydd

Du har rätt att när som helst återkalla samtycke till behandling av personuppgifter med framtida verkan.

 

 1. Rutinmässig lagring, radering och blockering av personuppgifter

Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter endast under den tid som är nödvändig för att uppfylla lagringssyftet eller som krävs av de lagbestämmelser som vårt företag är föremål för.

 

Om lagringssyftet inte längre gäller eller om en nödvändig lagringsperiod löper ut kommer personuppgifter rutinmässigt att blockeras eller raderas i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

 

 1. Varaktighet för lagring av personuppgifter

 

Kriteriet för varaktigheten av lagringen av personuppgifter är respektive laglig lagringstid. När denna period löper ut kommer uppgifterna i fråga rutinmässigt att raderas, förutsatt att de inte längre behövs för att fullgöra eller inleda avtalet.

 

 

 1. Version och ändringar av integritetsmeddelandet

Detta sekretessmeddelande är för närvarande giltigt och uppdaterades senast i mars 2023.

 

Det kan vara nödvändigt för oss att ändra detta integritetsmeddelande i processen för att vidareutveckla vår webbplats och de tjänster vi erbjuder via vår webbplats eller på grund av ändringar i lagar eller regulatoriska krav. Du kan se och skriva ut vårt aktuella sekretessmeddelande på webbplatsen när som helst genom att besöka "https://autelenergy.eu/policies/privacy-policy".

 

Denna sekretesspolicy har utarbetats med hjälp av sekretessprogrammet: audatis MANAGER.

 

Söndag måndag tisdag onsdag torsdag fredag ​​lördag
Januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december
Det finns inte tillräckligt med föremål. Endast [max] kvar.
EUR

Välj din valuta